ΧΗΜΕΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Από την κ. Μαγκανάρη Ειρήνη(χημικός μηχανικός)

ΘΕΜΑΤΑ :  θεωρίας, κατανόησης, ασκήσεις κ.ά. λυμένα και προς επίλυση…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

 1. Περιεκτικότητα % w/w στο εργαστήριο

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10503

 1. Περιεκτικότητα % w/v στο εργαστήριο

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10495

 1. Περιεκτικότητα % v/v στο εργαστήριο

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/10501

 1. Παιχνίδι με ομογενή – ετερογενή μείγματα

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10502

 1. Σημείο βρασμού αλκοόλης και νερού

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8705

 1. Σημείο τήξης μετάλλων

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8710

 

 


ΧΗΜΕΙΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Από την καθηγήτρια Μαγκανάρη Ειρήνη (χημικός μηχανικός)

ΘΕΜΑΤΑ : θεωρίας, κατανόησης, ασκήσεις κ.ά. λυμένα και προς επίλυση…

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :

 1. Όξινη βροχή

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-8711

 1. Πείραμα «Επίδραση των οξέων στο χρώμα των δεικτών»

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/121

 1. Πείραμα «Επίδραση του υδροχλωρικού οξέος σε μάρμαρο»

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/121

4.Πείραμα «Επίδραση του υδροχλωρικού οξέος σε μέταλλα»

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/122

 1. Πείραμα «Επίδραση των βάσεων στο χρώμα των δεικτών»

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/232

 1. Πείραμα «Εξουδετέρωση»

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/?q=node/235